เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ และเข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้

การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ :
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน กรณีมีการพัฒนาโครงการ และเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 :
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นและขอบเขตการศึกษาของโครงการ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ประเด็นปัญหา
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 :
ดำเนินการเพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ  และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทางเลือกที่เหมาะสม) :
เพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกและหารือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) :
เพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบ และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา และแนวทาง/มาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) :
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
 
กิจกรรการพบปะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :